radca prawny dębno
alimenty

Alimenty na dziecko a „500 +”

Prawo Rodzinne

Ostatnimi czasy naszą skrzynkę zalewają pytania o wpływ jaki ma świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 +” na wysokość alimentów dla dziecka. Czy otrzymywanie tego świadczenia może być podstawą do obniżenia wysokości świadczenia alimentacyjnego?

Celem świadczenia wychowawczego (potocznie zwanego 500+) wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem potrzeb życiowych. Ustawa wprowadzająca to świadczenie nie mówi wprost o tym jaki wpływ ma ono na wysokość świadczenia alimentacyjnego zasadzonego przez Sąd od rodzica, który na co dzień  nie sprawuje stałej opieki nad dzieckiem. W związku z brakiem wyjaśnienia tej sytuacji pojawiło się wiele przeciwstawnych sobie opinii, w których z jednej strony wskazywano, że świadczenie „500 +” nie powinno w żadnej mierze mieć wpływu na wysokość świadczenia alimentacyjnego, z drugiej strony wskazywano, że pobieranie świadczenia „500 +” powinno być podstawą do obniżenia świadczenia alimentacyjnego. Rozbieżności te jednak zostały rozwiane w dniu 10 czerwca 2016 r., kiedy to ustawą  o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany do art. 135 § 3 KRO. Przepis ten otrzymał następujące brzmienie:

„Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:

1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 i 195), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;

2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195);

4) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.).”.

Z przepisu tego jasno wynika, że świadczenie „500+” nie może mieć wpływu na wysokość świadczenia alimentacyjnego. Zmiany te weszły w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r. i od tego czasu Sądy rozpatrujące sprawy dotyczące świadczeń alimentacyjnych przy określaniu ich wysokości nie mogą brać pod uwagę tego czy rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem pobiera na nie świadczenie „500 +”.

» Prawo Rodzinne » Alimenty na dziecko a „500...
19 grudnia 2016
, , , , , , ,


« »