radca prawny dębno

Czy świadek może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w związku ze stawiennictwem w sądzie w postępowaniu cywilnym?

Bez kategorii

Przede wszystkim obowiązkiem każdej osoby, która została wezwana przez sąd w celu złożenia zeznań jako świadek jest stawienie się w sądzie. Za naruszenie tego obowiązku sąd może zastosować wobec świadka środki przymusu w postaci:

– ukarania grzywną,

– zarządzenia przymusowego doprowadzenia świadka,

– nakazania aresztowania świadka.

Wypełniając obowiązek stawiennictwa w sądzie w charakterze świadka, możemy ponieść określone koszty. Do kosztów tych należy zaliczyć np. koszty przejazdu do sądu, ewentualnego noclegu czy utraconego zarobku.

Zgodnie z art. 277 k.p.c. „Świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Przewodniczący może przyznać świadkowi zaliczkę na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu przesłuchania”.

Co należy zrobić by otrzymać zwrot poniesionych kosztów? Przede wszystkim należy złożyć odpowiedni wniosek. W sądach są dostępne gotowe wnioski, które świadek musi jedynie wypełnić wskazując w nim np. swoje dane, zwrotu jakich kosztów się domaga, w jakiej wysokości oraz wskazać swój nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot.

Kiedy należy złożyć taki wniosek? Zgodnie z art. 92 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych świadek może złożyć wniosek o zwrot kosztów na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy. Jednak należy pamiętać,  że uprawnienie świadka do złożenia wniosku wygasa po upływie 3 dni od dnia zakończenia czynności z jego udziałem.

Jak wykazać poniesione przez nas koszty? Do wniosku załączamy wszelkie posiadane przez nas rachunki potwierdzające poniesione koszty np. bilet za przejazd środkami transportu publicznego czy rachunek za nocleg w hotelu. Jeżeli do sądu dojechaliśmy samochodem wówczas również możemy ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu wskazując w km odległość jaką musieliśmy pokonać i przemnożyć ją o obowiązującą stawkę za 1 kilometr przebiegu, ustaloną przez sąd. Stawka ta nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Obecnie stawki te kształtują się następująco: dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 wynosi ona 0,5214 zł, a w przypadku pojemności powyżej 900 cm 3 – 0,8358 zł.

Jeżeli chodzi o utracony zarobek to art. 86 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowi, iż „wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych na wezwanie sądu przyznaje się świadkowi w wysokości przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu świadka, a gdy pozostaje on w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop”. Natomiast zgodnie z ust. 3 tego samego przepisu „górną granicę należności za utracony dzienny zarobek (dochód) stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego”.

Przykładowo obecnie zwrot utraconego zarobku za 1 dzień nie może przekroczyć kwoty 82,31 zł (4,6% x 1789,42 zł) i kwota ta jest niezależna od faktycznie osiąganego przez nas dochodu. Od tej zasady ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie przewiduje wyjątku. Należy pamiętać, że zgodnie z ust. 4 art. 86 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych musimy należycie wykazać fakt, że utraciliśmy dochód. Tu bardzo przydatnym będzie np. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości utraconego wynagrodzenia w związku ze stawiennictwem pracownika w sądzie w charakterze świadka.

» Bez kategorii » Czy świadek może ubiegać się...
29 listopada 2017
, , , , , , , ,


«