radca prawny dębno

Jakie dane osobowe podajemy przy ubieganiu się o pracę, a jakie po nawiązaniu stosunku pracy

Prawo Pracy

Niejeden z nas ubiegając się o pracę przedkłada przyszłemu pracodawcy CV (Curriculum Vitae), czyli dokument rekrutacyjny, w którym podajemy dane osobowe oraz inne informacje dotyczące naszego wykształcenia czy też przebiegu kariery zawodowej. Jednak zdarzają się sytuacje, w których przyszły pracodawca żąda od nas podania również innych informacji niż te, które sami zawarliśmy w CV. Czy rzeczywiście mamy obowiązek podawania żądanych przez pracodawcę danych osobowych?

Kwestia ta została rozwiązana przez ustawodawcę w art. 221 kodeksu pracy (dalej: k.p.). W przepisie tym określono jakich danych pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę, a jakich danych od pracownika.

Zgodnie z powyższym artykułem kandydat do pracy ma obowiązek udzielenia przyszłemu pracodawcy następujących danych osobowych:

–  imię (imiona) i nazwisko;

–  imiona rodziców;

–  datę urodzenia;

–  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

–  wykształcenie;

–  przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Poza wskazanymi wyżej danymi osobowymi pracodawca od osoby już u niego zatrudnionej ma prawo żądać podania:

– imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

– numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Obowiązek wskazania innych danych, poza powyżej wymienionymi, istnieje wówczas gdy wynika on z odrębnych przepisów. Taki obowiązek będzie np. istniał w sytuacji, w której pracodawca planuje nas zatrudnić na stanowisku, co do którego wymagane jest według odrębnej ustawy zaświadczenie o niekaralności. Kolejnym takim przypadkiem będzie sytuacja, w której kobieta ubiega się o pracę wymienioną w wykazie prac wzbronionych dla kobiet w ciąży, wówczas przyszły pracodawca pracodawca ma prawo żądać od kandydatki informacji czy jest ona w ciąży.

Należy pamiętać, że wskazanie danych osobowych następuje w formie oświadczenia. Jednak pracodawca ma prawo żądać stosownych dokumentów potwierdzających wskazywane przez nas dane osobowe.

Jeżeli pracodawca żąda od nas wskazania danych osobowych niewymienionych w art. 221 k.p., a obowiązek ich podania nie wynika z odrębnych przepisów, zarówno osoba ubiegająca się o pracę jak i pracownik mają prawo odmówić udzielenia informacji w tym zakresie.

» Prawo Pracy » Jakie dane osobowe podajemy przy...
18 maja 2016
, , , ,


« »