radca prawny dębno
Dziecko

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Prawo Rodzinne

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nakłada na rodziców obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem, a kontakty są niezależne od władzy rodzicielskiej. W praktyce oznacza to, że jeżeli danemu rodzicowi bądź nawet obojgu rodzicom Sąd ograniczy lub ich pozbawi władzy rodzicielskiej to i tak mają oni prawo, ale i obowiązek utrzymywania z dzieckiem kontaktów.

Obowiązek utrzymywania kontaktu z dzieckiem nie ustaje również po rozwodzie rodziców dziecka. Zazwyczaj po rozwodzie byli małżonkowie nie mieszkają już razem, dlatego ich wspólne dziecko mieszka na stałe tylko z jednym z rodziców. Wówczas sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem byli małżonkowie określają wspólnie, biorąc szczególnie pod uwagę dobro dziecka, jego rozsądne życzenia, ale także takie aspekty jak odległość pomiędzy miejscem zamieszkania dziecka, a miejscem zamieszkania rodzica, który nie mieszka z nim na stałe, godziny pracy. Zrozumiałym jest, że jeżeli rodzic ubiegający się o kontakty z dzieckiem mieszka np. 200 km od miejsca zamieszkania dziecka lub gdy wykonuje pracę związaną z częstymi kilkudniowymi wyjazdami, to nie jest on w stanie odwiedzać dziecka np. co drugi dzień. Z tych też względów ustawodawca wskazał, że poza odwiedzinami, czy  zabieraniem dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, możliwy jest również kontakt np. za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (email, facebook, telefon, skype).

Nie ulega jednak wątpliwość, że byli małżonkowie podczas określania sposobu i częstotliwości kontaktów powinni współdziałać. Niestety często dziecko i kontakty z nim stają się kartą przetargową podczas rozprawy rozwodowej, a strony robiąc sobie na złość nie potrafią dojść do porozumienia. W takiej sytuacji o sposobie realizacji obowiązku utrzymywania kontaktów z dzieckiem rozstrzyga Sąd.

Należy jednak pamiętać o tym, że pomimo istnienia obowiązku utrzymywania kontaktów z dzieckiem są sytuacje, w których Sąd będzie miał obowiązek ich ograniczenia, a nawet orzeczenia o zakazie ich utrzymywania. Zarówno ograniczenie jak i zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem Sąd orzeknie, gdy wymaga tego dobro dziecka, bądź gdy utrzymywanie kontaktów z dzieckiem narusza lub zagraża dobru dziecka.

» Prawo Rodzinne » Kontakty z dzieckiem po rozwodzie
17 stycznia 2017
, , , , , ,


« »