radca prawny dębno

Różnice między rozwodem a separacją

Rozwód

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić kiedy możemy żądać od Sądu orzeczenia rozwodu, a kiedy separacji.

Zgodnie z art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

Natomiast przesłanki orzeczenia separacji zostały określone w art. 611 § 1 k.r.o. Zgodnie z tym przepisem „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację”.

Jak wynika z wyżej zacytowanych przesłanek ustawowych orzeczenia rozwodu możemy domagać się, jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego należy rozumieć jako wygaśnięcie wszelkich więzi łączących małżonków tj. więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Natomiast trwałość oznacza, iż nie ma nadziei, aby małżonkowie kiedykolwiek się pogodzili.

W przydatku separacji wystarczające jest zaistnienie tylko jednej z przesłanek tj. zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Należy jednak zapamiętać, że separacja nie oznacza rozwiązania małżeństwa tak jak następuje to w przypadku orzeczenia rozwodu. Z tego też względu małżonkowie w stosunku, do których Sąd orzekł separację nie mogą wstąpić w nowe związki małżeńskie. Aby zawrzeć nowy związek małżeński koniecznym jest, aby Sąd wcześniej rozwiązał aktualnie trwające małżeństwo przez rozwód.

Kolejna różnica polega na tym, iż po orzeczeniu rozwodu małżonek, który w wyniku zwarcia małżeństwa zmienił swoje nazwisko, może wrócić do swojego poprzedniego nazwiska. Takiej możliwości nie mamy w przypadku orzeczenia separacji.

Zgodnie z art. 614 § 3 k.r.o. „Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy”. Obowiązku takiego nie ma w przypadku orzeczenia rozwodu.

Ponadto zarówno w przypadku rozwodu jak i separacji małżonek może żądać do drugiego małżonka dostarczenia środków utrzymania czyli alimentów. Różnica polega jednak na tym, iż obowiązek płacenia alimentów po rozwodzie ustaje, gdy małżonek uprawniony do otrzymywania alimentów wstąpi w ponowny związek małżeński. Kolejno gdy zobowiązanym do dostarczania środków utrzymania jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży ten termin. Natomiast przy separacji obowiązek alimentacyjny stwierdzony orzeczeniem sądowy nie ma ograniczeń czasowych.

» Rozwód » Różnice między rozwodem a separacją
25 lutego 2016
, , , ,


« »