radca prawny dębno
Pozew o rozwd

Rozwód – jaka opłata od pozwu?

rozwód

Czy wnosząc pozew o rozwód musimy uiścić opłatę? Jeżeli tak to w jakiej wysokości powinna być ta opłata? Kto ją musi uiścić? Kiedy należy opłacić pozew?

Zasadą jest, że od każdego pozwu wnoszonego do sądu, osoba wnosząca pozew (powód) obowiązany jest do uiszczenia opłaty sądowej. W przypadku pozwu o rozwód opłata sądowa wynosi 600,00 zł i jest wnoszona na rachunek bakowy sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Należy pamiętać, by opłatę uiścić jeszcze przed złożeniem pozwu do sądu, a dowód potwierdzający jej uiszczenie załączyć do pozwu tak, by Sąd nie miał wątpliwości czy pozew został opłacony. W przeciwnym wypadku Sąd wezwie powoda do uiszczenia tej opłaty pod rygorem zwrotu pozwu, co przedłuży postępowanie.

Jeżeli w pozwie rozwodowym domagamy się zasądzenia alimentów na naszą rzecz to w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie. Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu tj. wysokość miesięcznej kwoty alimentów razy 12 miesięcy i od tej kwoty obliczamy  5%. Opłata od pozwu o eksmisję wynosi 200,00 zł, natomiast opłata o podział majątku wynosi 1 000,00 zł, jednak jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku to pobiera się opłatę stałą w kwocie 300,00 zł.

Należy jednak pamiętać, że każda ze stron może wnieść do sądu wniosek o zwolnienie jej z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, o czym będziemy pisać w oddzielnym poście.

» rozwód » Rozwód – jaka opłata od...
17 października 2016
, , , , , , ,


« »