radca prawny dębno

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat przez małżonka, który odziedziczył udział w nieruchomości po zmarłym współmałżonku

Bez kategorii

Zgodnie z zapytaniem: Małżonkowie, których łączyła wspólność ustawowa małżeńska, w trakcie trwania małżeństwa, a dokładnie w 2005 r. nabyli prawo własności nieruchomości. Po śmierci jednego z małżonków, która miała miejsce w 2015 r., na drugiego małżonka przeszło prawo własności w tej nieruchomości w udziale ½ poprzez zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej. Natomiast pozostały udział został odziedziczony przez małżonka pozostającego przy życiu oraz przez ich wspólne, a zarazem jedyne dziecko. Dziedziczenie nastąpiło w częściach równych tj. każde z nich odziedziczyło po połowie pozostałego udziału w nieruchomości, czyli po ¼. W przeciągu 2 lat od dziedziczenia współwłaściciele postanowili sprzedać przedmiotową nieruchomość i zostali poinformowani o konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat od dnia dziedziczenia. Fiskus jako podstawę prawną odprowadzenia tego podatku wskazywał art. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem przychód powstaje w wyniku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziałów w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zatem każdy ze współwłaścicieli zapłacił podatek dochodowy od dochodu odpowiadającego 1/4 udziałowi, który odziedziczyli.

Czy rzeczywiście podatek ten powinien zostać odprowadzony przez każdego z wyżej wskazanych współwłaścicieli?

Taką sytuacją zainteresował się Naczelny Sąd Administracyjny. W dniu 15 maja 2017 r. podjął on uchwałę (sygn. sprawy II FPS 2/17) zgodnie, z którą „dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a – c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków”.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyżej przytoczonej uchwale w sposób jednoznaczny rozstrzygnął spór od kiedy należy liczyć upływ 5 letniego terminu, o którym jest mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tą uchwałą za błędne uznano stanowisko, w którym przyjmowano, że w przypadku dziedziczenia udziału w nieruchomości po zmarłym małżonku 5 letni termin należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła śmierci współmałżonka. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego pozostający przy życiu małżonek z chwilą śmieci współmałżonka nie nabywa ponownie majątku, który wcześniej był zaliczany do wspólności ustawowej małżeńskiej. Użyte w wyżej wskazanym przepisie sformułowanie „licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie” należy rozumieć jako dzień nabycia danej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.

Zatem odnosząc powyżej wskazaną uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego do sytuacji  opisanej na początku postu, należy jednoznacznie stwierdzić, iż pozostający przy życiu małżonek nie był zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży odziedziczonego udziału w nieruchomości.

Czy w związku z tym, iż taki podatek został przez tego małżonka uiszczony może ona domagać się jego zwrotu?

Tak. Koniecznym w tym względzie jest złożenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku i jego zwrot.

» Bez kategorii » Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5...
31 lipca 2017
, , , , , , ,


« »