radca prawny dębno

Umowa pożyczki

Umowy

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się pożyczyć komuś pieniądze? Sporządziłeś umowę? Czy może słowo kolegi/koleżanki jest dla Ciebie ważniejsze? Czy wiesz jakie konsekwencje przewiduje kodeks cywilny jeżeli nie zawieramy umowy pożyczki w formie pisemnej?

Umowa pożyczki została uregulowana w kodeksie cywilnym w art. od 720 do 724. W art. 720 § 1 k.c. znajdziemy definicję umowy pożyczki, która brzmi następująco:

„Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.”

Jak wynika z powyżej zacytowanej definicji umowa pożyczki może dotyczyć jedynie pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku.

Podczas zawierania umowy pożyczki musimy pamiętać o tym, iż kodeks cywilny w sytuacji kiedy pożyczamy komuś np. pieniądze w kwocie powyżej 500,00 zł wymaga od nas, by umowa ta została stwierdzona pismem. Co to oznacza? Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt VI ACa 719/13, wyjaśnił, iż „przepis art. 720 § 2 k.c. wymaga – przy określonej wartości pożyczki – stwierdzenia umowy pismem. Ustawodawca posłużył się określeniem „stwierdzenie pismem”, a nie zawarcie umowy w formie pisemnej. Powyższe wskazuje, że chodzi o istnienie pisma stwierdzającego, że umowa została zawarta. Sama umowa może być zawarta w formie dowolnej, nawet ustnie, jednakże fakt jej zawarcia powinien być potwierdzony pismem. Pisemnym potwierdzeniem zawarcia umowy pożyczki może być np. wydruk przelewu bankowego, w którego tytule wpiszemy „pożyczka”.

Co się stanie jeżeli nie zawarliśmy umowy pożyczki w formie pisemnej, a także nie dysponujemy żadnym innym dokumentem potwierdzającym fakt zawarcia takiej umowy, a osoba winna nam np. 1000,00 zł nie zwraca nam tych pieniędzy w umówionym terminie?

W tym przypadku możliwość dochodzenia tego roszczenia przed sądem jest znacznie utrudniona, ponieważ następują tu ograniczenia dowodowe przewidziane w art. 74 § 1 k.c.:

„Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.”

W kodeksie cywilny w § 2 i 3 wyżej zacytowanego artykułu znajdziemy również wyjątki od powyższego ograniczenia dowodowego. Mianowicie ograniczenie dowodowe przewidziane w art. 74 § 1 k.c. nie będzie miało zastosowania jeżeli:

  1. obie strony wyrażą na to zgodę na przeprowadzenie dowodu ze świadków lub dowodu z przesłuchania stron,
  2. żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą,
  3. umowa została zawarta pomiędzy przedsiębiorcami.

Ostatnią istotną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę przy umowie pożyczki jest bardzo krótki termin przedawnienia roszczenia o wydanie przedmiotu pożyczki. Zgodnie z art. 722 k.c. „roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany”. Sześciomiesięczny termin przedawnienia, o którym mowa powyżej ma jedynie zastosowanie wobec biorącego pożyczkę, natomiast do roszczenia dającego pożyczkę o jej zwrot mają zastosowanie ogólne terminy przedawnienia roszczeń uregulowane w art. 118 k.c.

» Umowy » Umowa pożyczki
28 lutego 2016
, , , , , ,


« »