radca prawny dębno
Jak uzyskać odszkodowanie

„Jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego”

Odszkodowanie

„Niedawno byłam uczestnikiem wypadku komunikacyjnego. Ze sprawcą wypadku dogadaliśmy się, że nie będziemy wzywać policji. Sprawca napisał mi oświadczenie, że przyznaje się do winy i to on jest sprawcą zdarzenia. Ponadto dał mi do sfotografowania aktualne ubezpieczenie OC. Co powinnam zrobić by uzyskać odszkodowanie? Czy to, że nie wezwaliśmy policji może wypłynąć na przyznanie mi odszkodowania?”

Podczas wypadku komunikacyjnego możemy mieć do czynienia ze szkodą majątkową i szkodna osobie. Szkoda majątkowa to np. uszkodzenie, którym się poruszaliśmy jak i rzeczy, które przewoziliśmy. Natomiast szkoda na osobie powstanie jeśli podczas wypadku doznamy np. obrażeń ciała, bądź dojdzie do śmierci uczestnika.

Zgodnie z art. 415 k.c. „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Aby sprawca wypadku komunikacyjnego ponosił odpowiedzialność za zaistniałe ewentualne szkody czy to majątkowe czy na osobie koniecznym jest spełnienie następujących przesłanek:

– powstanie szkody,

– wykazanie, iż czyn sprawy był niedozwolony,

– wykazanie winy sprawcy,

– wykazanie związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą szkodą a zdarzaniem, które je wywołało.

Podczas wypadków komunikacyjnych osoby w nich uczestniczące przeważnie wzywają Policję, która po przeprowadzeniu niezbędnych czynności wyjaśniających ustala osobę odpowiedzialną za spowodowanie wypadku. Zdarza się również, że uczestnicy wypadku rezygnują z wezwania Policji i ograniczają się jedynie do sporządzenie stosownego oświadczenia, w którym jeden z uczestników oświadcza, że to z jego winy doszło do określonego zdarzenia drogowego z czym mamy do czynienia w niniejszym przypadku. Oświadczenie odebrane od sprawcy wypadku jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym osobę odpowiedzialną za zaistniałe zdarzenie. Pamiętajmy, aby w oświadczeniu zawarte były dokładne informacje identyfikujące jednoznacznie sprawcę (sprawdźmy to z dowodem osobistym sprawcy), czas i miejsce zdarzenia oraz osoby w nim uczestniczące. Jeśli są świadkowie zdarzenia, warto i od nich odebrać stosowne oświadczenia, bądź poprosić ich o podpisanie się na oświadczeniu sprawcy.

Szkodę do zakładu ubezpieczeń może zgłosić każdy uczestnik wypadku komunikacyjnego. Oznacza to, że szkodę mogą zgłosić kierujący pojazdami, ale również pasażerowie czy piesi, który w wyniku wypadku ponieśli szkodę.

Zgłaszając do ubezpieczyciela poniesioną szkodę, występujemy jednocześnie z wnioskiem o wypłatę odszkodowania i ewentualnego zadośćuczynienia.

Odszkodowanie jest świadczeniem mającym na celu wyrównanie poszkodowanemu szkody doznanej podczas zdarzenia. Domagając się odszkodowania musimy wykazać rozmiar poniesionej przez nas szkody np. przez wskazanie wartości uszkodzonych rzeczy czy poniesionych przez nas wydatków na leczenie obrażeń.

Natomiast zadośćuczynienie jest odpowiednią sumą przyznawaną poszkodowanemu za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie nam np. cierpień spowodowanych obrażeniami doznanymi podczas wypadku. Należy jednak zaznaczyć, że w odróżnieniu od odszkodowania suma pieniężna przyznawana z tytułu zadośćuczynienia jest kwotą uznaniową, ponieważ żadne przepisy nie regulują jej wysokości.

Zgodnie z art. 817 § 1 k.c. „ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku”. Z zacytowanego przepisu wynika, że w tym terminie ubezpieczyciel jest zobowiązany do wydania decyzji, w której zostanie określone czy uznaje on roszczenie poszkodowanego. Termin 30 dni na wydanie decyzji może być skrócony przez ubezpieczyciela, ale nie można go wydłużać poza przypadkiem określonym w art. 817 § 2 k.c. tj. „Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1”.

Jeśli zakład ubezpieczeń w powyżej wskazanym terminie nie wyda nam żadnej decyzji lub uważamy, że zaproponowana kwota odszkodowania czy zadośćuczynienia jest zaniżona możemy wystąpić do Sądu z pozwem o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi.

O czym należy pamiętać:

Roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu. Zgodnie z art. 4421 § 1 k.c. „Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.” Jeżeli w tym terminie zgłosimy zakładowi ubezpieczeń nasze roszczenie wówczas bieg terminu przedawnienia przerywa się i biegnie od nowa od dnia otrzymania przez nas decyzji zakładu ubezpieczeń zawierające oświadczenie o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

Jeśli nie wiesz jak napisać zgłoszenie do ubezpieczyciela, przyznana Ci kwota nie jest satysfakcjonująca lub chcesz wystąpić z powództwem to zapraszamy do kontaktu lub na spotkanie w siedzibie Kancelarii w Gorzowie Wlkp.

 

 

» Odszkodowanie » „Jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie...
7 stycznia 2016
, , , , , , , ,


« »