radca prawny dębno

Zwolnienie osób fizycznych z obowiązku ponoszenia opłat w sądzie

Bez kategorii

Wniesie do sądu pozwu czy wniosku (czasem także i innych pism) podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty. Co w sytuacji kiedy chcemy skierować do sądu np. pozew o zapłatę, a nie stać nas na uiszczenie stosownej opłaty?

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilny ustawodawca uregulował nie tylko jakie pisma podlegają obowiązkowi uiszczenia opłaty do sądu, ale również ich wysokość. Niestety bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której osoby chcące dochodzić swoich roszczeń przed sądem z tego rezygnują, bo najzwyczajniej w świecie ich nie stać na uiszczenie opłaty. Rezygnacja ze złożenia pisma może przynieść dla tej osoby bardzo dalece idące konsekwencje prawne, ponieważ może spowodować, że roszczenie którego chciała ona dochodzić pozwem ulegnie przedawnieniu. Ponadto niejednokrotnie droga sądowa jest jedyną drogą dochodzenia swoich praw.

Ustawodawca jednak nie pozostał bezwzględny i obojętny na takie sytuacje. Na mocy art. 102 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy „zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny”. Co jednak oznacza sformułowanie, że ktoś nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny? Składając wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych musimy wykazać, że osiągane przez nas dochody wystarczają jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb naszych i naszej rodziny, do których zaliczymy m.in. koszty wyżywienia czy opłat za mieszkanie. Należy pamiętać, że do wniosku o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Przy czym w oświadczeniu tym wskazujemy nie tylko nasze dochody, ale również dochody osób pozostających z nami we wspólnym gospodarstwie domowym. Proszę pamiętać, że do wniosku takiego, dla wykazania prawdziwości podnoszonych przez nas okoliczności, warto załączyć m. in. zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych przez nas dochodów, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku, kopie opłacanych przez nas rachunków np. za prąd, czynsz, gaz czy wodę. Należy także pamiętać, że do takiego wniosku warto załączyć również dokumenty potwierdzające nasze zobowiązania np. z tytułu opłacanych rat na spłatę zaciągniętych pożyczek czy kredytów.

Po złożeniu wniosku pozostaje nam oczekiwanie na rozstrzygniecie sądu. Trzeba się jednak liczyć z tym że sąd może zwolnić nas z obowiązku ponoszenia opat sądowych w całości lub w stosownej części, ale może także oddalić wniosek, dochodząc do przekonania, że jednak dysponujemy środkami pieniężnymi pozwalającymi nam na pokrycie kosztów sądowy. W sytuacji kiedy sąd oddali wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych lub gdy zostaniemy zwolnieni z tego obowiązku jedynie w części zostaniemy wezwani przez Sąd do uiszczenia wymaganej opłaty lub jej części na właściwy rachunek bankowy sądu.

» Bez kategorii » Zwolnienie osób fizycznych z obowiązku...
24 kwietnia 2017
, , , ,


« »